" เพราะสำหรับข้าพเจ้านั้น

การมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์

และการตายก็ได้กำไร "

ข่าวสาร และ กิจกรรม

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2022

พระคริสตธรรมพะเยาได้เห็นถึงความสำคัญกิจกรรมไหว้ครู และถือว่าเป็นประเพณีอันดีงามของคนไทยที่ควรอนุรักษ์ไว้ จึงได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้น เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี และส่งเสริมให้นักศึกษาได้ตะหนักและระลึกถึงความสำคัญของครู อาจารย์ ที่ได้อบรม สั่งสอน ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ตน "รูปภาพเพิ่มเติม"

เมื่อวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2021 คณาจารย์และนักศึกษาช่วยกันทำนาของพระคริสตธรรมพะเยา

พระคริสตธรรมพะเยา มีความยินดีเรียนเชิญพี่น้องศิษย์เก่าเข้าร่วมงาน

55 ปี พระคริสตธรรมพะเยา