สมัครเรียนกับเรา

เกณฑ์การรับนักศึกษา

  1. มีอายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป

  2. หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรศาสนศาสตร์รับผู้สำเร็จการศึกษาสามัญ ม.3 (หรือเทียบเท่า)

  3. หลักสูตรระดับ คริสตศาสนศาสตร์ ตรี รับผู้สำเร็จการศึกษาสามัญ ม.6 (หรือเทียบเท่า)

  4. เป็นคริสเตียนมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี และได้รับบัพติศมาแล้ว

  5. แน่ใจในการทรงเรียกของพระเจ้า

หลักฐานประกอบใบสมัครทั้งระดับ ประกาศนียบัตร และระดับ คริสตศาสนศาสตร์ตรี

1. ใบสมัครของพระคริสตธรรมพะเยา ดาวน์โหลดจากเว็ปไซต์หรือขอที่สถาบันฯ

2. ให้เขียนหรือพิมพ์ ประสบการณ์ชีวิตอย่างน้อย 2 หน้า (กระดาษ A4)

3. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ (ภาพถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

4. สำเนา หลักฐานการศึกษาสายสามัญ

5. ใบรับรองแพทย์ (ใบจริง)

6. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

7. เอกสารการรับรอง ค่าใช้จ่ายของนักศึกษา จากต้นสังกัด

8. เอกสารรับรองความประพฤติจากคริสตจักรหรือบุคคลที่รู้จักอย่างน้อย 1 คน ที่ไม่ใช่บุคคลในครอบครัวเดียวกัน

(ให้ผู้รับรองส่งถึงสถาบันฯโดยตรง โดยข้อความการรับรองมิให้ผู้สมัครรู้)


** เมื่อทางสถาบันฯ ได้รับใบสมัครของท่านแล้ว จะนัดวันเวลาและสถานที่ในการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ **