หลักสูตรการศึกษา

Diploma of Theology (Dip.Th)

  • ใช้เวลาในการเรียน 4 ปี โดยเรียนในสถาบันฯ 3 ปี

ฝึกงาน อีก 10 เดือน จากนั้นกลับมาอบรมอีก 2 สัปดาห์


Bachelor Degree of Theolgy (B.Th)

  • ใช้เวลาในการเรียน 1 ปี จำนวน 40 หน่วยกิต

  • ต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรศาสนศาสตร์จากพระคริสตธรรมพะเยาเท่านั้น ต้องผ่านการสอบภาษาอังกฤษ และสัมภาษณ์ทั่วไปแล้ว


หลักสูตรพิเศษ การศึกษาต่อเนื่อง

Bachelor Degree of Theolgy (B.Th) (special course)

  • ระยะเวลาในการเรียน 2 ปี สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร Diploma หรือจบ ปริญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาวิชาอื่นจากสถาบันต่างๆ และต้องการศึกษาต่อในระดับ B.Th

  • โดยการเทียบโอนวิชาต่างๆ และ จัดวิชาที่จะต้องเรียนเพิ่ม ตามตารางที่จัดไว้ให้กับนักศึกษา


หลักสูตรการอบรมพิเศษ

(หลักสูตรอบรมระยะสั้น)

  • การศึกษานี้จัดเพื่อเสริมสร้างผู้นำคริสตจักร อาสาสมัครสอนรวีวารศึกษา ผู้นำกลุ่มย่อยต่างๆ ฯลฯ

1. การอบรมผู้นำฆราวาส LLT (Lay Leadership Training) เป็นหลักสูตรเร่งรัดสำหรับผู้นำฆราวาสในคริสตจักร ที่จะมีความเข้าใจแก่นพระคัมภีร์ สอนชีวิตการเป็นสาวก และทักษะการรับใช้ เพื่อมีส่วนร่วมรับใช้ในคริสตจักร หรือเริ่มงานคริสตจักรใหม

2. การอบรมครูรวี เป็นหลักสูตรระยะสั้น ช่วยครูรวีศึกษา ให้เข้าใจกระบวนการจัดการเรียน การสอน เช่น จิตวิทยาพัฒนาการตามวัย จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหาของบทเรียน ฯลฯ